หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2019

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด 221,380,460.00 73.79
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,165,400.00 2.72
3 นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม 6,873,300.00 2.29
4 น.ส.สาริณีย์ เนื่องจำนงค์ 4,385,000.00 1.46
5 น.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย 4,256,000.00 1.42
6 นายขันธ์เพชร สารสาส 3,900,000.00 1.30
7 นายปั้น สารสาส 3,820,000.00 1.27
8 นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา 2,150,000.00 0.72
9 นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์ 2,000,000.00 0.67
10 นายมณฑล พาสมดี 1,509,700.00 0.502013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th