ประวัติความเป็นมา

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในนามบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น90 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, Ca(OH)2) และ 2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate, CaCO3) ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้หลากหลาย อาทิเช่น ปูนขาวใช้ในการดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการหลอม ฟอกและตกตะกอน ช่วยปรับสภาพน้ำเพื่อลดความเป็นกรดให้เป็นกลาง ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ และใช้ในอุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เป็นต้น ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นสารตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น ด้วย

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลงทุนขยายธุรกิจและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สุธากัญจน์จำกัด (มหาชน) หรือ Golden Lime Public Company Limited เพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 90 ล้านบาท เพื่อลงทุนจัดซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต (รวมถึงเตาเผาหินปูนจำนวน 2 เตา และเครื่องผลิตปูนไฮเดรต)

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 150 ล้านบาทในปีเดียวกัน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 54,750 ตันต่อปี โดยลงทุนซื้อเครื่องจักร สร้างเตาเผาหินปูนเพิ่มจำนวน 1 เตา รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 175 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการ ดังนี้
- ใช้ในการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 54,750 ตันต่อปี โดยก่อสร้างเตาเผาหินปูนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกจำนวน 1 เตา ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553
- ใช้ในการจัดซื้อที่ดินใกล้เคียงโรงงานเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ
- ใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบการเผาหินปูนใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
• ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือนธันวาคม 2550 สำหรับกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด์
• บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดยบริษัทได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัท โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 190 ล้านบาท โดยใช้ในการซื้อที่ดิน เพื่อขยายส่วนโรงงานที่ ต. ช่องสาริกา จ.ลพบุรี ประมาณ 50 ไร่
• บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยมตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2551 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยมตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2552

• ดำเนินการลงทุนเตรียมการก่อสร้างเตาเผาปูนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม เพื่อขยายกำลังการผลิตอีกจำนวน 2 เตา ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2554 และกุมภาพันธ์ 2555 ตามลำดับ
• ปรับปรุงพื้นที่ภายในโดยรอบโรงงานโดยการเทคอนกรีต เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการขนส่งภายในโรงงาน
• บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการประเภทโรงโม่บดหรือย่อยหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2553 โดยได้รับรางวัลเป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน

• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 225 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกำลังการผลิตและปรับโครงสร้างเงินทุนสำหรับเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือนเมษายน 2554 สำหรับกิจการผลิตแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์
• บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยการปรับใช้มาตรฐานดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
• บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านระบบจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001:2007 ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นการเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และการดูแลด้านความปลอดภัย

• ก่อสร้างโรงบดแคลเซียมออกไซด์ และติดตั้งเครื่องบดเพิ่มเติม

• แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) หรือ Golden Lime Public Company Limited
• บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสหกรรมสีเขียว (Green Industry) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

• วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.7 บาท คิดเป็นเงินจานวน 277.5 ล้านบาท
• 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 300 ล้านบาท
• 2 เมษายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SUTHA” โดยเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก (First day trade) ในวันที่ 3 เมษายน 2557
• เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าแคลเซียมออกไซด์ซึ่งยื่นคำขอรับการส่งเสริมที่กำลังการผลิต 120,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจานวน 250 ล้านบาท มีสถานที่ตั้งโครงการ ได้แก่ สาขาแห่งที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาปูนขาว ขนาด 150 ตัน/วัน จำนวน 2 เตาซึ่งคาด ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 โดยบริษัทมีแผนดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทีละเตา

• บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามโครงการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์นับเป็นโครงการเริ่มแรก โดยหลังจากการส่งมอบแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง เมื่อลูกค้าทาการติดตั้งแล้วเสร็จจะเริ่มทาการทดสอบ (Commissioning) เพื่อเดินกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ จะเป็นที่ปรึกษาในการทดสอบเดินกระบวนการผลิตจนกว่า จะแล้วเสร็จ
• บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตจากแร่แบไรท์ ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีว่า แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) โดยมีการทดลองและทดสอบกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าจัดจำหน่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ โดยเริ่มมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ามันนับเป็นปีแรก
• บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นับเป็นปีแรกตามโครงการ ประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการสารวจ โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 มี ผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
• บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสาหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการสารวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับการ พัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นในระดับที่ 3 “Established”
• บริษัทฯ ได้รับผลสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งนับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ที่ได้รับการสารวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโดยภาพรวมในระดับดี ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการผลิตแรงงานตาม ความต้องการสถานประกอบกิจการปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และ พระนครศรีอยุธยา จากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการสถานประกอบกิจ ปี 2558 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และโครงสร้างการบริหารจากครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เป็นกลุ่มบริษัทฯในเครือ Carmeuse ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาวชั้นนำของโลก ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ GP Group
• ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0430-100-1-0 กำลังการผลิต 116,800 ตัน
• ได้รับใบอนุญาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนไลม์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 1240-7/319 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา
• ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสำหรับเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่161104081 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
• เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ , การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร
• ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลาทำคำเสนอซื้อรวม 7.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากการทำคำเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
• ได้รับการรับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายการค้าตราแรด (RHINOCEROS) ตามหนังสือเลขที่ ฮล.ลบ.70/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
• โครงการซึ่งบริษัทฯ มีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเดินการผลิตเป็นครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559

• จัดตั้งบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม และการออกแบบรวมถึงผลิตและจาหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้คาปรึกษาและติดตั้งเตาเผาปูนขาวประเภท EOD Lime Kiln.
• ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสาหรับเครื่องหมายการค้า ตรา ประเภทเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษัทย่อย ตามทะเบียนเลขที่ 171102641 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
• ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสาหรับเครื่องหมายการค้า ตรา ประเภทงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้กับ อุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษัทย่อย ตามทะเบียนเลขที่ บ71433 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
• คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายกีซา เอมิล เพอราคี ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
• ย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่ไปที่ทาการแห่งใหม่ เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งมีผลตามระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th