นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ หมายถึง แนวทางกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อ การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังเพื่อวางแนวทางการกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัจดทะเบียนปี 2560 (Corpoarte Governance Code for listed companies 2017:CG Code 2017”) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดทำเผยแพร่ นำมาปรับใช้เพื่อกำหนดหลักกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดทำ เป็นฉบับที่ 2 โดยฉบับนี้ยึดแนวปฏิบัติหลัก ของ CG Code 2017 นำมาปรับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องในการดำเนินการขององค์กร มีหลักปฏิบัติดังนี้

 

หลักปฏิบติ 1 :

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบติ 2 :

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบติ 3 :

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบติ 4 :

สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบติ 5 :

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nature Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบติ 6 :

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบติ 7 :

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากต้องการอ่าน "นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี" ของบริษัทฯ ฉบับเต็ม ท่านสามารถโหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนี้

ชื่อไฟล์ : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ล่าสุด)
ขนาดไฟล์ : 1.3MB
ชนิดไฟล์ : pdf
ดาวน์โหลด

เอกสารอื่นๆ

รายงานการกำกับดูแลกิจการปี 2560
รายงานการกำกับดูแลกิจการปี 2559
รายงานการกำกับดูแลกิจการปี 2558
นโยบายการกำกับดูแลกิจการปี 2557
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th