หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ พ.ศ.
2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 982.48 938.52 1,012.60
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 401.97 359.94 386.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 580.51 578.58 625.67
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 300 300 300
รายได้รวม (ล้านบาท) 919.76 804.55 941.91
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 70.79 68.00 96.73
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.23 0.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%) 7.37% 6.97% 10.04%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%) 12.22% 11.29% 15.56%
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.70% 8.45% 10.27%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 300 300 300
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 1 1
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.17 0.45


2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th