หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลทางการเงิน
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
ข่าวสารและกิจกรรม
บทวิเคราะห์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม
ชี้แจ้งและตอบข้อซักถาม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง


• ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย


• บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร


หลักทรัพย์

วันที่คณะกรรมการมีมติ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

วันที่จ่ายเงินปันผล

ประเภทเงินปันผล

เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

วันผลประกอบการ

SUTHA

26/02/62

11/04/62

02/05/62

เงินปันผล

0.12

01/10/61-31/12/61 และกำไรสะสม

SUTHA

14/11/61

28/11/61

14/12/61

เงินปันผล

0.07

01/07/61-30/09/61 และกำไรสะสม

SUTHA

14/08/61

28/08/61

13/09/61

เงินปันผล

0.08

01/01/61-30/06/61 และกำไรสะสม

SUTHA

23/02/61

19/04/61

03/05/61

เงินปันผล

0.10

01/07/60-31/12/60 และกำไรสะสม

SUTHA

10/08/60

23/08/60

08/09/60

เงินปันผล

0.15

01/01/60-30/06/60 และกำไรสะสม

SUTHA

22/02/60

12/04/60

03/05/60

เงินปันผล

0.09

01/01/59-31/12/59 และกำไรสะสม

SUTHA

11/08/59

26/08/59

09/09/59

เงินปันผล

0.08

01/01/59-30/06/59 และกำไรสะสม

SUTHA

26/02/59

11/03/59

29/04/59

เงินปันผล

0.30

01/01/58-31/12/58 และกำไรสะสม

SUTHA

13/08/58

25/08/58

09/09/58

เงินปันผล

0.15

01/01/58-30/06/58 และกำไรสะสม

SUTHA

25/02/58

11/03/58

30/04/58

เงินปันผล

0.15

01/07/57-31/12/57

SUTHA

08/08/57

25/08/57

08/09/57

เงินปันผล

0.15

01/01/57-30/06/57

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th