ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติเพื่อกำกับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการด้านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่


1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

หากต้องการอ่าน "ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน" ของบริษัทฯ ฉบับเต็ม ท่านสามารถโหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนี้

ชื่อไฟล์ : ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน
ขนาดไฟล์ : 4.19MB
ชนิดไฟล์ : pdf
ดาวน์โหลด
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th