จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
คติธรรมในการทำงาน

เราจะร่วมกันทำงาน, บริหารงาน บนพื้นฐานของ "ธรรม"


หลักปฏิบัติอัน ได้แก่

1. มีคุณธรรม คือ การรู้ถูก รู้ผิด
2. มีจริยธรรม คือ การรู้ ควร หรือ ไม่ควรทำ
3. มีศีลธรรม คือ การรู้ บาป บุญ คุณ โทษ
4. มีความยุติธรรม

คือ การยึดความจริงและเสมอภาคไม่ลำเอียงเป็นที่ตั้ง

5. มีวัฒนธรรม

คือ การปฏิบัติประจำวันที่มีหลักในการยึดเหนี่ยว
วัฒนธรรมองค์กรเรา คือ สัตย์ซื่อ, ถือตัว , กลัวผิด , จิตสะอาด

6. มีมนุษยธรรม

คือ การมีจิตใจเมตตา , เอื้ออารีย์ ซึ่งกันและกัน

7. มีสุจริตธรรม คือ การไม่คดโกง เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง

บริษัท จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ยึดมั่นการทำงานตามแนวทางแห่งคติธรรม อันได้แก่ ธรรมทั้ง 7 ประการ และจะดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น


ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ

  • ประกอบกิจการการด้วยความเป็นธรรม โดย บริษัท มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ได้กำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
  • ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบกำหนดไว้อย่างถูกต้องบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม
  • มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่ำเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  • มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี ดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
  • ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระทำอันสุจริต มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร และมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการดำเนินการที่กระทำด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร

หากต้องการอ่าน "จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ" ของบริษัทฯ ฉบับเต็ม ท่านสามารถโหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนี้

ชื่อไฟล์ : จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ขนาดไฟล์ : 518KB
ชนิดไฟล์ : pdf
ดาวน์โหลด
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th