ติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสียและรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่


ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
หมายเลขโทรศัพท์ : 036 436 178
Email Address : ac.internal@goldenlime.co.th หรือ


เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248
สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax. No +66 (0) 2017 7460
Email: glmis@goldenlime.co.th

2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th