คณะกรรมการบริษัท

นายศรีภพ สารสาส
ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 23 ก.พ. 2561

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 5 เม.ย. 2560

นายโรดอฟ มารี อาร์
คอลลิเนต (บารอน)
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 23 ก.พ. 2561

นางสาวนิชิต้า ชาห์
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 29 ก.ย. 2559

นายกริสนัน สูบรามาเนียน
อายลู่
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 29 ก.ย. 2559

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน
กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 29 ก.ย. 2559

นางวรรณี อาภากาศ
กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 15 พ.ค. 2561

นางลัดดา ฉัตรฉลวย
กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 5 เม.ย. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศรีภพ สารสาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 5 เม.ย. 2560

นางวรรณี อาภากาศ
กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 15 พ.ค. 2561

นางลัดดา ฉัตรฉลวย
กรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 5 เม.ย. 2560

คณะกรรมการบริหาร

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี
ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 23 ก.พ. 2561 / วันที่ 11 พ.ค. 2560

นายโรดอฟ มารี อาร์
คอลลิเนต (บารอน)
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 23 ก.พ. 2561

นางสาวนิชิต้า ชาห์
กรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 29 ก.ย. 2559

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่
กรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 29 ก.ย. 2559

ผู้บริหาร วันที่มีผลบังคับให้ : 15 พ.ค. 2561
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th