รางวัล
×
×
×
×
×
×
×


 • ผ่านการรับรองโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2551 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

 • รางวัลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3 ปี พ.ศ. 2555 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี

 • ผ่านการรับรองโครงการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จังหวัดลพบุรี ปี 2553 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดลพบุรี

 • ผ่านการรับรองโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ประจำปี 2551 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและจังหวัดลพบุรี

 • รางวัลสถานประกอบการในเขตควบคุมมลพิษ ตำบลหน้าพระลาน ที่มีการจัดการและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำปี 2548 ระดับ “ดี” จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2551 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2552 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2553 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-Tเงิน ตั้งแต่ 23 พ.ค. 2551 ถึง 22 พ.ค. 2553 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailandเงิน ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2553 ถึง 30มี.ค. 2555จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • ผ่านการรับรองสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2556 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ปี 2007 – 2016จาก United Registrar of Systems (URS)

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ปี 2556 - 2559 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
×
2013 Goldenlime all rights reserved. www.goldenlime.co.th