About SUPER

SUPER ENERGY CORPORATION Public Co,. Ltd.

สารจากประธานกรรมการ

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องมาจากอัตราการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงในรูปแบบเดิมๆ ถูกเข้ามาแทนที่ด้วยพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มต้นทุนจะปรับตัวลดลง ทุกวันนี้ทุกประเทศได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาแทนที่การใช้พลังงานถ่านหิน หรือ แก๊สธรรมชาติ มากขึ้นในทุกปี ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและลงทุนในธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจังในทุกโอกาสที่ทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุน ทำให้ SUPER วันนี้สามารถที่จะดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามเป้าหมายการลงทุนของบริษัทด้วยดีเสมอมา

โดยในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมีการรับรู้รายได้เต็มทั้งปีจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมกำลังการผลิต 740.60 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องไปตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี โดย SUPER จะยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 โครงการที่สำคัญที่ SUPER ดำเนินการ คือ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจากขยะอุตสาหกรรม ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะ COD ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2561 นี้ ซึ่งจะช่วยให้ SUPER มีรายได้เติบโตขึ้นจากปี 2560 อย่างไรก็ดี การเติบโตของ SUPER ในปี 2561 นี้ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมาจากการเติบโตใน 3 ด้าน 1) การเติบโตในประเทศจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโครงการของสหกรณ์ เฟส2, โครงการ Private PPA ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เป็นต้น 2) การเติบโตใน Infrastructure Fund ในส่วนนี้จะมีผลกระทบในส่วนของกระแสเงินสดของบริษัท 3) การเติบโตในต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ดังนั้น จะเห็นว่า SUPER มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานต่อเนื่อง และจากมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจ กระแสเงินสดรับที่แน่นอนจากโครงการต่างๆ ก็ทำให้ SUPER วันนี้ได้รับความเชื่อมั่นในการจัดอันดับเครดิต BBB- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งก็จะเป็นผลบวกต่อการบริหารด้านการเงินของบริษัทในการที่จะลดต้นทุนทางการเงินที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปีถัดๆ ไป การลงทุนและการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ากลุ่มบริษัท SUPER มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด หลายคนในวันนั้นก็มองว่า SUPER มีความเสี่ยง และตั้งคำถามกับบริษัทว่าจะทำได้ตามที่ลงทุนไหม ในที่สุด SUPER ก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนไม่ว่าจะในประเทศหรือในต่างประเทศ โดยทุกโครงการที่ SUPER เข้าไปลงทุน จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ มีการจ้างที่ปรึกษา และมีการควบคุมความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา มีการส่งเสริมให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ มีระบบการตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานภายใน นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการรองรับการเติบโตของบริษัท และเข้ามาช่วยดำเนินงานด้านระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ต่อไป

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
ประธานกรรมการบริษัท