นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของบริษัท บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นราคาล่าสุด บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด
����բ����� � ��й��
����բ����� � ��й��
ชื่อย่อ : STAR
ตลาด : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม : การเงิน
หมวดธุรกิจ : การเงินและหลักทรัพย์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท ประจำปี 2563:
6,081.62 ล้านบาท

YoY

QoQ

ปฏิทินกิจกรรมทางการเงิน

ปฏิทินนักลงทุนจะแสดงข้อมูลเหตุการณ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ตามวันต่างๆ ท่านสามารถติดตาม หรือตรวจสอบกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นได้จากปฏิทินของเรา

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการสรรหาวาระการประชุม และเอกสารแจ้งอื่นๆ ของ บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทสตาร์ มันนี่ จำกัด เพื่อใช้ในการติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำใดๆ