Th En
 
 
 

 
Corporate Governance
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ และดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” (Respect) เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุขและพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากล “จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” (Electronics Industry Code of Conduct) หรือ EICC โดยได้มีการจัดทำระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัย จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
ความรับผิดชอบต่อสังคม PDF File 14.0 MB Download