ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563