02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


26 พฤศจิกายน 2561 17.09 น. แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเพิ่มเติมสาขาของบริษัท
26 พฤศจิกายน 2561 17.09 น. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า
12 พฤศจิกายน 2561 12.42 น. สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 12.42 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 12.41 น. งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
31 สิงหาคม 2561 17.13 น. แจ้งแก้ไขสารสนเทศโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)-ครั้งที่ 2 (PYLON-EJIP No.2)
09 สิงหาคม 2561 17.48 น. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2561 เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 2 (PYLON - EJIP No.2)
09 สิงหาคม 2561 17.48 น. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2561 17.47 น. สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561 17.47 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 สิงหาคม 2561 17.46 น. งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561 18.13 น. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PYLON
11 พฤษภาคม 2561 18.36 น. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2561 18.22 น. การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทาวเว็บไซต์
10 พฤษภาคม 2561 17.04 น. สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »

IR PYLON SET Announcements  Copyright ® 2009 .IRPLUS.IN.TH