02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


26 กุมภาพันธ์ 2562 12.52 น. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
25 กุมภาพันธ์ 2562 20.48 น. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562 20.46 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25 กุมภาพันธ์ 2562 20.45 น. สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 กุมภาพันธ์ 2562 20.45 น. งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 พฤศจิกายน 2561 17.09 น. แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเพิ่มเติมสาขาของบริษัท
26 พฤศจิกายน 2561 17.09 น. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า
12 พฤศจิกายน 2561 12.42 น. สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2561 12.42 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561 12.41 น. งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
31 สิงหาคม 2561 17.13 น. แจ้งแก้ไขสารสนเทศโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)-ครั้งที่ 2 (PYLON-EJIP No.2)
09 สิงหาคม 2561 17.48 น. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2561 เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) - ครั้งที่ 2 (PYLON - EJIP No.2)
09 สิงหาคม 2561 17.48 น. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2561 17.47 น. สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561 17.47 น. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »

IR PYLON SET Announcements  Copyright ® 2009 .IRPLUS.IN.TH