02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

24

เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

24 เม.ย. 2562

14:30

ณ อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

21

มี.ค.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561

21 มี.ค. 2562

14.10-15.10

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

28

พ.ย.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561

28 พ.ย. 2561

28/11/2018

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลทางการเงิน

กำไรสำหรับปี

101,258

(บาท)

อัตรากำไรสุทธิ

14.04

(เปอร์เซ็นต์)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

0.27

(บาท)

ข้อมูลล่าสุด : ประจำปี 2560

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อสนเทศ

ข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ