02-661-8242

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

170/16 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 7

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน (พันบาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2558 2559 2560
สินทรัพย์รวม 1,155,727 1,005,620 870,481 1,163,614 1,015,549 923,603
หนี้สินรวม 233,059 215,166 152,181 252,575 224,715 166,089
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 922,668 790,454 718,300 916,737 790,834 757,514
รายได้จาการรับจ้างงานก่อสร้าง 1,203,764 1,021,755 573,783 1,221,312 1,062,713 715,759
กำไรสำหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 208,151 160,208 62,423 201,914 172,216 101,258
อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2558 2559 2560
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.08% 15.42% 10.76% 16.33% 15.98% 14.04%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.18% 18.70% 8.27% 22.56% 20.17% 13.08%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.16% 17.76% 6.75% 19.90% 18.72% 10.54%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.56 0.43 0.17 0.54 0.46 0.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.27 0.21 0.28 0.28 0.22
อัตราการเติบโตของรายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้าง (%) 4.31% -15.12% -44.14% -10.71% -12.99% -32.67%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (%) 12.89% -23.03% -61.04% 3.25% -14.71% -41.20%