<< HIDE
Menu

Investor Relations

 

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ
โครงสร้างรายได้ 2560 % 2559 % 2558 %
1. รายได้จากการขาย 545.65 -80.11 601.43 83.84 902.13 87.78
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 402.84 -59.14 504.31 70.3 720.5 70.11
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 386.29 -56.71 421.19 58.72 643.32 62.6
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 16.55 -2.43 83.12 11.58 77.18 7.51
1.2 ผลิตภัณฑ์ PlanetComm 142.81 -20.97 97.12 13.54 181.63 17.67
2. รายได้จากการบริการ 129.59 -19.02 114.03 15.9 117.09 11.39
3. รายได้อื่น 5.93 -0.87 1.86 0.26 8.51 0.83
รายได้รวม 681.17 -100 717.32 100 1027.73 100
ต้นทุนจากการขายและบริการ 2560 GP (%) 2559 GP (%) 2558 GP (%)
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 311.44 -22.69 381.15 24.42 521.87 27.57
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 297.32 -23.03 305.05 27.57 456.44 29.05
ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ 14.12 -14.69 76.1 8.45 65.43 15.22
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ PlanetComm 130.54 -8.59 95.71 1.45 146.85 19.15
ต้นทุนการบริการ 99.85 -22.95 78.42 31.23 77.48 33.83
รวมต้นทุนขายและบริการ 541.83 -20.46 555.28 22.39 746.2 26.79