<< HIDE
Menu

Investor Relations

 

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคม บนสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รวดเร็วและรุนแรง บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ บนหลักนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ เพื่อให้สินค้าและบริการได้รับความเชื่อมั่น

ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำให้ในปี 2561 ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในทิศทางของการเติบโต ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เน้นเพิ่มขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา มีการปรับกระบวนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัว เพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความร่วมมือที่ดีและต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่างๆ จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัทฯให้ความสำคัญสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ได้นำพาให้บริษัทฯมีฐานความมั่นคงที่ยั่งยืนทั้งในด้าน ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในระยะยาว

“การดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานระดับโลก และความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้ารวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยดีเสมอมา และไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯยังให้ความใส่ใจต่อการดูแลสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม”

สำหรับในปี 2562 นี้ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET อยู่ในทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ทุกท่าน ที่ทุ่มเทความสามารถ และความตั้งใจ ในการมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปี 2561 ทำให้มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ จนนำไปสู่ทิศทางที่ดี พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา คณะผู้บริหารขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมีการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


(ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์)
ประธานกรรมการบริษัท


สารจาก CEO และ CTO

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ยึดมั่นและเน้นหนักในหลักนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล และโปร่งใส โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดที่จะพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถตลอดเวลา จนปัจจุบันสามารถผลักดันสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นเป็นอย่างดี

ในปี 2561 นับเป็นปีที่ท้าทายทางการดำเนินธุรกิจ และถือเป็นปีที่บริษัทฯ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุด หลังจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีการเติบโตที่ดี ขณะที่ธุรกิจใหม่ คือการขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มบริการ ด้วยการเปิดตัวคลาวด์ออฟฟิศโซลูชั่น (Cloud Office Solution) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากองค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับการที่บริษัทฯสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รายได้และกำไรในปี 2561 เป็นไปตามเป้าหมายอย่างน่าพอใจ

ในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯยังมีความร่วมมือที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อช่วยส่งเสริมขีดความสามารถให้กลุ่มลูกค้า ได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าต่างๆ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเข้าร่วมแสดงศักยภาพ ในงานจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคมด้วยดีเสมอมา

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่การมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาโดยตลอดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนสามารถผ่านการรับรอง การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ บริษัทฯมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ต่อเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายเป็นส่วนเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ นอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยได้รับการประเมิน "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ในระดับ 5 ดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ขอยืนยันว่าบริษัทฯจะเน้นยึดถือปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะโครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์สื่อสาร และโครงการประมูลต่างๆทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่กำลังฟื้นตัว ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ในขณะที่ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีแนวโน้มเติบโตที่ดี อีกทั้งเรายังมีแผนเพิ่มสัดสวนรายได้จากต่างประเทศด้วยการลงทุนในโครงการใหม่ๆมากขึ้น

ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ การร่วมคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ในการเสริมศักยภาพการให้บริการบนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคม ทำให้ทิศทางการสร้างรายได้เริ่มมีความชัดเจนในทางที่ดีขึ้น


(ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เทรเวอร์ ทอมสัน)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี