<< HIDE
Menu

Investor Relations

 

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิตอลทีวีแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตใหม่เพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ถือว่าได้รับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าผ่านอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด เนื่องด้วยเพราะความมีมาตรฐานระดับโลก ทำให้ลูกค้ารวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 20 กว่าปี พัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการให้ก้าวหน้าเติบโตแข็งแกร่งต่อไป รวมทั้งนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณผู้ถือหุ้น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ สัญญาว่าจะมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถและขอบพระคุณบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนที่ทุ่มเทกายใจ ในการเรียนรู้ และพัฒนาเพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


(ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์)
ประธานกรรมการ


สารจาก CEO และ CTO

ในปี 2560 นับเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ซึ่งถือเป็นปีที่บริษัทฯ เริ่มมีความชัดเจนในการปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างรายได้ผ่านการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการบริการนวัตกรรมใหม่ใหม่อย่างเต็มตัวเพื่อนำไปสู้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบดิจิทัลทีวี ครบวงจร บริษัทฯ ยึดมั่นในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้งานสูง เน้นเรื่องวิจัยและการพัฒนาตรงตามความต้องการของลูกค้าและสร้างโซลูชั่นใหม่ๆสำหรับตลาดที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเผชิญความท้าทายในการบริหารงาน แต่เราก็ไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจให้บริการใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในสินค้าและบริการให้มีความครอบคลุม ครบวงจรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากในเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ควาสำคัญอย่างยิ่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายที่เน้นให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว


(ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เทรเวอร์ ทอมสัน)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี