ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
30/9/2020
17.09
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - ข้อมูลนำเสนอ
31/8/2020
9.15 - 10.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
18/6/2020
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
24/4/2020
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สโมสรอะดามาส บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
-