ราคาหลักทรัพย์

ปรังปรุงเมื่อ : 29 ก.ค. 2564 06:38 น.

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อย่อ : JMT

กลุ่มอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงิน

ตลาด

SET

หมวดธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพย์

ราคาสูงสุด

1.25

ราคาต่ำสุด

1.20

ราคาเปิด

1.25

ราคาปิด

1.22

การประชุมผู้ถือหุ้น