JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Select Language | TH EN

Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

นโยบายจ่ายเงินปันผลนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย


บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมสำหรับบริษัทฯ และงบเดี่ยวสำหรับบริษัทย่อยทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว


50%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า

7%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปีล่าสุด (ROA)

15%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุด (ROE)โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เป็นต้นหลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
JMT 25/02/64 20/04/64 05/05/64 เงินปันผล 0.41 01/07/63 - 31/12/63
JMT 13/08/63 26/08/63 09/09/63 เงินปันผล 0.45 01/01/63 - 30/06/63
JMT 26/02/63 21/04/63 08/05/63 เงินปันผล 0.33 01/07/62 - 31/12/62
JMT 09/08/62 27/08/62 09/09/62 เงินปันผล 0.25 01/01/62 - 30/06/62
JMT 26/02/2562 22/04/2562 02/05/2562 เงินปันผล 0.54 01/07/61 - 31/12/61 และกำไรสะสม
JMT 10/08/2561 27/08/2561 06/09/2561 เงินปันผล 0.20* 01/01/61 - 30/06/61
JMT 22/02/2561 24/04/2561 15/05/2561 เงินปันผล 0.46 01/01/60 - 31/12/60
JMT 11/08/60 24/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.27 01/01/60 - 30/06/60
JMT 20/02/60 17/04/60 03/05/60 เงินปันผล 0.66 01/01/59 - 31/12/59
JMT 19/02/59 12/04/59 04/05/59 เงินปันผล 0.16 01/01/58 - 31/12/58
JMT 20/02/58 20/04/58 06/05/58 เงินปันผล 0.19 01/07/57 - 31/12/57
JMT 08/08/57 20/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.11 01/01/57 - 30/06/57
JMT 20/02/57 16/02/57 30/04/57 เงินปันผล 0.07 01/07/56 - 31/12/56
JMT 08/08/56 23/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.12 01/01/56 - 30/06/56
JMT 19/02/56 17/04/56 03/05/56 เงินปันผล 0.15 01/07/55 - 31/12/55

*หมายเหตุ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายภายหลังจากการปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว (0.5 บาทต่อหุ้น)