JMT Network Services

NO.1 in Debt Collection and Unsecure Debt Management In Thailand.

Welcome to

Investor

Relations


JMT network services


Select Language | TH EN

Whistleblowing Channel

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจากปกติ

กิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรม CSR ในปี 2562


กิจกรรม โครงการ”เติมรักให้โลกด้วย 4 R by Jaymart Group”


บริษัท เจ เอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ของบริษัท เจมาร์ท ได้จัดทำโครงการ เติมรักให้โลก ด้วย 4 "R by JMART group" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะ และแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ทำพิธีเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานของ บริษัท เจ เอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน ) และกลุ่มบริษัทในเครือ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา

กิจกรรม CSR ในปี 2561


โครงการ : ปากต่อปาก บอกบุญ

สถานที่ทา กิจกรรม : มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนรังสิต


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนของบริษัทฯ ได้นำเงินบริจาคจา นวนหนึ่ง และสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่ได้จากการ ร่วมบริจาคของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ภายในบริษัท มอบให้กับมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนรังสิตปัจจุบันมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนรังสติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522 ตั้งอยู่ที่ 2/40 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จปทุมธานี ภารกิจหลักของมูลนิธิ คือ

   1.ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กกำพร้า อายุระหว่าง 1-7 ปี ให้
   2.เด็กมีสวัสดิภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
   3.เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและให้ความร่วมมือในการสงเคราะห์คุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ขาด บิดามารดา กำพร้า
    อนาถา ถูกทอดทิ้งและไร้ที่พึ่ง
   4.หาทุนและจัดสรรเป็นบริการด้านสวัสดิการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การพัฒนาการและสงเคราะห์เด็ก การฝึกอบรม
    และจัดหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์
    เด็กอ่อน รังสิต
   5.ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก
   6.ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

ทั้งนี้ มูลนิธิไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรม CSR ในปี 2561


โครงการ : เปิดโลกกว้าง ด้วยการแบ่งปันน้ำใจ

สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านซ่อง


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนบริษัทฯได้นำรถเข็นไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านซ่อง เพื่อให้ทางโรง พยาบาลได้มีรถเข็นไว้บริการผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านซ่อง ตั้งอยู่ เลขที่ 25 หมู่ 10 ตาบลบ้านซ่อง เป็น หนึ่งใน 12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลของ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ .ศ.2504 โดยได้รับการ บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 84 ตารางวา จากประชาชน โดยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการก่อสร้างในปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง เปิดให้บริการแกประชาชนทั่วไป และเป็นกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ และเป็นเครือข่ายต้นสังกัด มีหน่วย บริการปฐมภูมิเครือข่าย จำนวน 1 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า

กิจกรรม CSR ในปี 2560


บริษัทได้จัดโครงการ CSR "อุ่นไอรักจากพี่เพื่อน้อง" มอบให้โรงเรียน บ้านนาคอเรือ ต.บ้านนาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม CSR ในปี 2559


บริษัทได้เข้าร่วมกิจการ CSR ร่วมกับกลุ่มบริษัทเจมาร์ท และในปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมากเนื่องจากปี ที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยเพื่อให้เป็ นขวัญและ กา ลังใจต่อการปฏิบัติงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานที่ดี

กิจกรรม CSR ในปี 2558


ในปี 2558 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR และสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยได้ร่วมกันปลูกป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังการบรรยายความเป็นมา และระบบการจัดการภายในศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์จากวิทยากร

กิจกรรม CSR ในปี 2557


ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ โครงการห้องน้ำให้น้อง สำหรับเด็กนักเรียนบ้านแหลมทอง จ.อุดรธานี โครงการห้องน้ำถวายวัดและโครงการกฐินสามัคคี ณ วัดบึงพระราม จ.สระแก้ว รวมไปถึงโครงการทำบุญตักบาตรที่บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเจมาร์ท ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท