Select Language :
TH
EN

Investor Relations /

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ
2 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ
3 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการ
5 นายสุพจน์ วรรณา กรรมการ
6 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7 นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8 นางสาวพรรณี เชิดรำไพ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยนางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการตรวจสอบ
3 นางสาวพรรณี เชิดรำไพ กรรมการตรวจสอบ

โดย นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวพรรณี เชิดรำไพ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นายอนุชา วิริยะชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวณิชาภัทร ขำมาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 4ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการบริหาร
3 นายสุพจน์ วรรณา กรรมการบริหาร
4 นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์ กรรมการบริหาร