นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OUR PRODUCTS AVAILABLE
20Countries

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
08/12/20
11.15- 12.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
18/11/20
14.00
Meeting KGI Securities -
-
18/11/20
11.00
Analyst E-Meeting Day -
-
17/11/20
11.00
Virtual conference with Fund Group from Citicorp Securities. Virtual conference
-
17/11/20
14.00
Virtual conference with investors group from KTZMICO Virtual conference
-
16/11/20
-
Meeting Lnvestor and Analyst,Phillip Securities -
-
11/10-12/11/20
-
Quiet Period -
-
08/10/20
14.00
join Corporate Day Seminar which organize by KRUNGSRI Securities -
-
18/11/20
11.00
Virtual conference with Fund Group which organized by KGI Securities, Virtual conference
-
06/10/20
13.30
Virtual conference with Institutional Investor Group which organized by KGI Securities Virtual conference
-
02/10/20
14.00
Meeting with Yuanta Securities (Thailand) -
-
24/09/20
14.00
Virtual conference in “Thailand Consumer Day 2020 - Super stock post Covid-19” organize by CGS-CIMB. Virtual conference ข้อมูลนำเสนอ
10/09/20
14.00
Virtual conference with Kiatnakin Phatra Financial Group Virtual conference
-
01/09/20
11.15-12.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
02/09/20
11.00
E-Meeting with Fund Manager from CGCIMB -
-
ปี 2563
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
- - - - - -
- - มีนาคม:
 • 3rd OPP Day Q4/2019 11.20 am -12.30 pm @the SET
- - -
- - - - พฤษภาคม:
 • 14th Financial Statement Quarter 1/2020 @18.00 pm
-
- - - - พฤษภาคม:
 • 18th SD Committee No.1/2020 @15.00 pm
 • 19th Live Opportunity Day at 11.20 am via SET Channel
-
- กุมภาพันธ์:
 • 25th Financial Statement Yearly 2019@18.00 pm
- เมษายน:
 • 27th AGM@14.00 pm
พฤษภาคม:
 • 21th Conference call with group of Domestic Institutional Investor from Maybank Kim Eng
มิถุนายน:
 • 29th SD Committee No.2/2020 @15.30 pm


กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- - กันยายน:
 • 1st OPP Day Q2/2020 11.20 AM-12.30 PM @the SET
ตุลาคม:
 • 2nd Meeting with Yuanta Securities (Thailand) 14.00 PM
- -
- - กันยายน:
 • 10th Virtual conference with Kiatnakin Phatra Financial Group 14.00 PM
ตุลาคม:
 • 6thVirtual conference with KGI 13.30 PM
 • 8thjoin Corporate Day Seminar by KRUNGSRI 14.00 PM
พฤศจิกายน:
 • 11th Financial Statement Quarter 3/2020
ธันวาคม:
 • 8th OPP Day Q3/2020 11.20 AM-12.30 PM @the SET<
- - - ตุลาคม:
 • 12th Oct – 11th Nov,2020
  Quiet Period
พฤศจิกายน:
 • 16thMeeting Lnvestor and Analyst,Phillip Securities
 • 17thVirtual conference from Citicorp, 11.00 AM
 • Virtual conference from KTZMICO, 14.00 PM
ธันวาคม:
 • 14th Financial Statement Yearly 2020
- สิงหาคม:
 • 13th Financial Statement Quarter 2/2020 @18.00 pm
- ตุลาคม:
 • 15th SD Committee No.6/2020 @15.30 pm
พฤศจิกายน:
 • 18thVirtual conference by KGI, 11.00 PM
 • 18th Analyst E-Meeting Day, 11.00 PM
 • 18th Meeting KGI Securities, 14.00 PM
ธันวาคม:
 • 21st SD Committee No.8/2020 @15.30 pm
กรกฎาคม:
 • 23th SD Committee No.3/2020 @15.30 pm
สิงหาคม:
 • 26th SD Committee No.4/2020 @15.30 pm
กันยายน:
 • 24th Virtual conference in “Thailand Consumer Day 2020 - Super stock post Covid-19” organize by CGS-CIMB. 14.00 PM
- พฤศจิกายน:
 • 25th SD Committee No.7/2020 @15.30 pm
-
- - กันยายน:
 • 28th SD Committee No.5/2020 @15.30 pm
- - -
ปี 2562
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
- - - - - -
- - - - พฤษภาคม:
 • 7XD after approval by AGM
 • 15.00 น.Investors and Analyst Meeting
-
- - มีนาคม
 • 12 XM
 • 15 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม AGM
- - -
- - - 25 เมษายน
 • ประชุมฯผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • เผยแพร่มติที่ประชุมฯ
21 พฤษภาคม
 • วันจ่ายปันผลหลังจากได้รับอนุมัติใน AGM
-
มกราคม


 • SD Committee meeting
กุมภาพันธ์


 • SD Committee meeting
มีนาคม
 • 26th #1st Meeting: Institutional Investor @14.00 hrs. • SD Committee meeting
เมษายน


 • SD Committee meeting
พฤษภาคม
 • 30th #3rd Meeting :Investors Group Meeting @13.00 hrs. • SD Committee meeting
มิถุนายน
 • 27th #4th Meeting : Investor and Analyst Meeting @14.00 hrs. • SD Committee meeting


กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- - 5 กันยายน:
 • 7th meeting : Consumer Finance Day at Nomura.
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- 23 สิงหาคม
 • 5th meeting : Investor Group Meeting @14.00 hrs.
- - - -
- 26 สิงหาคม
 • 6th Meeting : Investor Group Meeting @10.30 hrs.
- - - -
กรกฎาคม
 • SD Committee meeting
สิงหาคม
 • 28th #Opportunity Day 2Q/2019 @11.20 hrs. • SD Committee meeting
กันยายน
 • SD Committee meeting
ตุลาคม
 • SD Committee meeting
พฤศจิกายน
 • SD Committee meeting
ธันวาคม
 • SD Committee meeting
ปี 2561
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
- - March 6th:
 • #1 Meeting @ 10.00 am : Institutional Investor
 • #2 Meeting @ 2.00 pm : Institutional Investor
- - -
- - - - May 8th:
 • AGM's minutes 2018
-
- - March 12th:
 • #1 Meeting @ 10.30 am : Individual Analyst Meeting
  Individual Analyst Meeting
 • #2 Meeting @ 4.00 pm : Individual Analyst Meeting
  Individual Analyst MeetingMarch 15-24th:
 • Publish Invitation letter to attend 2018 AGM on the Company's website.
- May 14th:
 • The Boards'meeting
 • Publish Q1/2018 Financial Statements
 • MD&A
-
January 22nd:
 • Meeting @ 11.00 am : Institutional Investor
 • Meeting @ 2.00 pm : Group Institutional Investor

January 23rd:
 • Individual Analyst Meeting @ 2.00 pm.
February 22nd :
 • The Boards'meeting
 • Publish Financial Statement Year-end (2017)
 • MD&A
March 20th :
 • OPP Day Q4/2017 11.20 AM-12.20 PM @the SET
April 25th :
 • Shareholders' meeting Day (AGM)
 • Publish AGMs'resolution
- -
January :


 • SD Committee meeting
February :


 • SD Committee meeting
March :
 • 26th The Boards'meeting • SD Committee meeting
April :


 • SD Committee meeting
May :


 • SD Committee meeting
June :


 • SD Committee meeting


กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- - - October 1st:
 • Invitation to propose AGM Agenda
- -
- - - - November 9th :
 • The Boards'meeting
 • Publish Q3/2018 Financial Statements
 • MD&A
-
- August 14 th:
 • The Boards'meeting
 • Publish Q2/2018 Financial Statements
 • MD&A
- - - December 12th:
 • The Boards'meeting
- August 22th:
 • 1st Fund Asset Management @ 4 PM
- - - -
July :
 • SD Committee meeting
August :
 • SD Committee meeting
Sept :
 • SD Committee meeting
October :
 • SD Committee meeting
November :
 • SD Committee meeting
December :
 • SD Committee meeting
ปี 2560
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
- - - - May
 • 1st-8th Quiet Period
-
- - - - May
 • 9th AGM's minutes 2017
 • 11th The Boards'meeting
 • 11th Publish Q1/2017 Financial Statements
 • 11th MD&A
-
- February
 • 13-22th Quiet Period
- - - -
- February
 • 23rd The Boards'meeting
 • 23rd Publish Financial Statement Year-end (2016)
 • 23rd MD&A
March
 • 24th Publish Invitation letter to attend AGM on the Company's website.
April
 • 27th Shareholders' meeting Day (AGM)
 • Publish AGMs'resolution
- -
- - - - May
 • 29th 11.20 AM - 12.20 PM
  OPP Day Q1/2017
-


กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
- August
 • 3rd-8th Quiet Period
- October
 • 1st Invitation to propose AGM Agenda
November
 • 2nd-7th Quiet Period
-
- August
 • 10th The Boards'meeting
 • 10th Publish Q2/2017 Financial Statements
 • 10th MD&A
- - November
 • 8th The Boards'meeting
 • Publish Q3/2017 Financial Statements
 • MD&A
December
 • 7th The Board’s meeting@3PM@ Head Quarter of the Company
- August
 • 16th 1st Individual Analyst Meeting @ 2PM @ Head Quarter of the Company
- - November
 • 16th 2nd Individual Analyst Meeting : Institutional @2PM@ Head Quarter of the Company
-
- - - - November
 • 20th OPP Day Q3/2017
  11.20 AM-12.20 PM
 • Mr. Tan Passakornnatee had been interviewed by Money Channel TV Thailand,
  1.00 PM at The Stock Exchange of Thailand
December
 • 19th 3rd Individual Analyst Meeting @2PM@ Head Quarter of the Company
 • 20th Company Visit by the Group of Value Investor (VI) @2PM @Head Quarter of the Company
- - - - - -