วิสัยทัศน์/พันธกิจ
จากจุดกำเนิดของความตั้งใจเล็กๆ เพื่อตอบสนองความสุขที่ยิ่งใหญ่ของทุกคน เราจึงคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นหนึ่งของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในวันข้างหน้า
วิสัยทัศน์
ก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาความเป็นเลิศของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกและองค์กรสืบไป
พันธกิจ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติก ให้มีนวัตกรรมด้านการผลิต เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง
เคารพในการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และโปร่งใสเต็มเปี่ยมไปด้วยจริยธรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
พัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ยึดถือความสำคัญของผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น ในด้านผลประกอบการหรือการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ยึดมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เคารพกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและร่วม พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน