โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

GLOCON : บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/04/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,320
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 72.48
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,585
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.08
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 303,000,000 15.96
2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 109,900,000 15.01
3. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 109,900,000 5.79
4. นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ 94,500,000 4.98
5. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 50,000,000 2.63
6. นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 34,694,331 1.83
7. นาย ปฏิญญา เทวอักษร 34,464,860 1.81
8. นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ 31,071,644 1.64
9. น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล 25,000,000 1.32
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,394,008 1.28
11. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 23,996,058 1.26
12. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 23,391,500 1.23
13. นาย วิทยา นราธัศจรรย์ 22,960,000 1.21
14. นาย กำจัด รามกุล 20,074,375 1.06
15. นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ 20,011,300 1.05
16. นาย ภาวัช ธนพรมนตรี 20,000,000 1.05
17. นาย สุรินทร์ พลธนะวสิทธิ์ 24,394,008 1.28
18. น.ส. ลภัสรดา โพธิวรคุณ 19,600,000 1.03
19. นาย ชุมพล ศรีลาเลิศ 13,000,000 0.68
20. นาย ชวิน อรรถกระวีสุนทร 10,761,000 0.57
21. นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ 10,558,800 0.56
22. นาง บุษบา พิมุ 10,212,750 0.54
23. นาย นำพล ฉันทธนากร 9,623,000 0.51
24. นาง พิไลพรรณ เจียรจิตเลิศ โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) 9,549,700 0.50