โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์


รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ สรุปได้ดังนี้


ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ