ปฏิทินกิจกรรม

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
21/7/2020
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21
-

© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.