งบการเงิน

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

  ปี :      ไตรมาส : ประเภท

งบแสดงฐานะการเงิน | งบกำไรขาดทุน | งบกระแสเงินสด | ดาวน์โหลดงบการเงิน
% by Common Size
Change
 
© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.