ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
12/31/2559
งบปี 60
12/31/2560
งบปี 61
12/31/2561
งบปี 62
12/31/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,575.47 1,301.50 1,538.03 1,413.14
หนี้สินรวม 587.35 478.60 462.59 381.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 970.33 861.83 1,112.42 1,056.32
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 992.69 1,240.86 1,899.03 1,899.03
รายได้รวม 1,020.76 1,199.60 1,186.02 1,199.33
กำไรสุทธิ -137.81 -367.67 -280.90 -59.73
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.15 -0.30 -0.18 -0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -10.07 -29.62 -17.38 -5.02
ROE(%) -13.94 -40.14 -28.46 -5.51
อัตรากำไรสุทธิ(%) -13.50 -30.65 -23.68 -4.98
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
12/30/2559 12/30/2559 12/28/2561 12/30/2562
ราคาล่าสุด(บาท) 1.24 0.73 1.15 0.72
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,230.94 905.83 2,183.89 1,367.32
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561 30/09/2562
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 1.20 0.83 1.72 1.27
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.03 0.88 0.67 0.57
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A
© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.