ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
12/31/2564 12/31/2565 12/31/2566 03/31/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,584.76 2,456.78 2,038.56 1,978.86
หนี้สินรวม 698.73 1,265.43 1,261.27 1,212.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น 914.10 1,144.60 737.83 728.23
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,119.66 1,1538.20 1,538.20 1,538.20
รายได้รวม 1,931.72 2,282.52 2,329.89 517.40
กำไรสุทธิ -152.43 -422.31 -405.81 -9.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.14 -0.13 0.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -11.49 -19.89 -15.51 -15.00
ROE(%) -15.90 -41.03 -43.12 -42.35
อัตรากำไรสุทธิ(%) -8.63 -19.14 -17.74 -2.04
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
12/31/2564 12/31/2565 06/03/2567 16/05/2567
ราคาล่าสุด(บาท) 1.23 0.67 0.29 0.30
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,607.18 2,061.19 892.16 922.92
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2564 30/09/2565 30/09/2566 31/05/2567
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 2.89 1.32 0.87 1.27
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.51 0.33 0.24
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A