นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อบังคับของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ ดังนี้
    ข้อ 41 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับข้อ 42 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
  • เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
  • คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
  • การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
    จากข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น บริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล (บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหากยังมีขาดทุนสะสมอยู่) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 - - งดจ่ายเงินปันผล -
01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 - - งดจ่ายเงินปันผล -