การกำกับดูแลกิจการ

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

      คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปในระยะยาว ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางเพื่อควบคุมด้วย

      ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee)ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจของ ASEAN CG Scorecard เพื่อลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริง บริษัทจึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 PDF
การกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561 PDF