คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นายเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการ กรรมการบริหาร
 • และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาววชิราภรณ์ อัจนปัญญา

ตำแหน่ง

 • กรรมการ กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายกัมพล ตติยกวี

Position

 • กรรมการอิสระ
© Copyrights 2019 GLOBAL CONSUMER PCL. All Rights Reserved.