ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563