โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2020

  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมโภชน์ อาหุนัย 876,436,386.00 23.50
2  UBS AG SINGAPORE BRANCH 866,553,593.00 23.23
3  SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 200,000,000.00 5.36
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 188,369,198.00 5.05
5 นางมุกดา บุญเสี่ยง 167,261,043.00 4.48
6 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 145,632,408.00 3.90
7 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 74,968,316.00 2.01
8 น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา 68,970,700.00 1.85
9  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 66,088,500.00 1.77
10  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 55,272,100.00 1.48
11  STATE STREET EUROPE LIMITED 49,072,361.00 1.32
12 นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 43,396,900.00 1.16
13 นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส 32,951,300.00 0.88
14 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล 30,771,706.00 0.82
15 น.ส.วัสสา ริมชลา 25,823,087.00 0.69
16 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 25,418,200.00 0.68
17 นางบลังก้า ซูหลาน หวาง 24,983,607.00 0.67
18 น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย 24,217,049.00 0.65
19 นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ 19,633,000.00 0.53
20 นายพลสิทธิ์ อาหุนัย 19,137,237.00 0.51
21 นายพีรพล อาหุนัย 18,708,300.00 0.50