หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนากรอบข้อมูลทั่วไปหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่อลงทุน หรือชำระคืนหนี้ในโครงการพลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานผู้สอบทานอิสระ

รายงานประจำปีหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ใบรับรอง เกี่ยวกับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม