การประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คู่มือการใช้งานแอพ วิดีโอสอนใช้งานแอพ

หากท่านผู้ถือหุ้นต้องเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น สามารถติดต่อขอบาร์โค้ดได้ที่อีเมล์ : ea.it@energyabsolute.co.th

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

คู่มือการใช้ QR Code วิดีโอสอนใช้งาน QR Code
ข้อมูลล่าสุด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 290 MB Download PDF
หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระ สำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ล่วงหน้า 205 MB Download PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับเต็ม + เอกสารแนบ 1.31 MB Download PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 405 KB Download PDF
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 2.48 MB Download PDF
รายงานประจำปี 2562 50.9 MB Download PDF
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้(ใหม่)ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 182 KB Download PDF
เอกสารแนบ 3 รายการลงทุนของบริษัทฯ ที่ถือเป็นรายการระหว่างกันและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บัญชี 2) 1.14 MB Download PDF
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 7.78 MB Download PDF
เอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการออกตามวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระ 340 KB Download PDF
เอกสารแนบ 5 ประวัติกรรมการเข้าใหม่ 221 KB Download PDF
เอกสารแนบ 6 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งสำหรับปี 2563 192 KB Download PDF
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 190 KB Download PDF
เอกสารแนบ 8 ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 262 KB Download PDF
เอกสารแนบ 9 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 178 KB Download PDF
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 186 KB Download PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 242 KB Download PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 240 KB Download PDF
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม 291 KB Download PDF
ข้อมูลย้อนหลัง ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2562 Download PDF
สามัญประจำปี 2561 Download PDF
สามัญประจำปี 2560 Download PDF
สามัญประจำปี 2559 Download PDF
สามัญประจำปี 2558 Download PDF
สามัญประจำปี 2557 Download PDF
สามัญประจำปี 2556 Download PDF
วิสามัญประจำปี 2556 Download PDF
สามัญประจำปี 2555 No data
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2563 Download PDF
สามัญประจำปี 2562 Download PDF
สามัญประจำปี 2561 Download PDF
สามัญประจำปี 2560 Download PDF
สามัญประจำปี 2559 Download PDF
สามัญประจำปี 2558 Download PDF
สามัญประจำปี 2557 Download PDF
สามัญประจำปี 2556 Download PDF
วิสามัญประจำปี 2556 Download PDF
สามัญประจำปี 2555 No data