การถือหุ้นของผู้บริหาร

กรรมการบริษัท

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
จำนวนหุ้น
ที่ถือณ วันที่
31 ธ.ค. 63
จำนวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในปี 63
สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท(%)
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการใหญ่
208,148,836
1,794,300
208,148,836
1,794,300
- 17.70
0.15
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการผู้จัดการใหญ่
- - - -
3 นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -
4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -
5 ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 50,000 250,000 200,000 0.02
6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการ 58,339,711 58,339,711 - 4.96
7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการ 30,058,756
10,000,000
30,058,756
10,000,000
- 2.56
0.85
8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการ 3,341,688 3,341,688 - 0.28
9 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการ 1,502,928 1,502,928 - 0.13กรรมการบริหาร

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่
31 ธ.ค. 62
จำนวนหุ้น
ที่ถือณ วันที่
31 ธ.ค. 63
จำนวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ในปี 63
สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท(%)
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 208,148,836
1,794,300
208,148,836
1,794,300
- 17.70
0.15
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการผู้จัดการ
สายงานโทรคมนาคม
58,339,711 58,339,711 - 4.96
3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
30,058,756
10,000,000
30,058,756
10,000,000
- 2.56
0.85
4 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินบัญชี
3,341,688 3,341,688 - 0.28
5 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ 1,502,928 1,502,928 - 0.13
6 นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- - - -
Scroll to Top