ข้อมูลสำคัญของบริษัท


ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CSS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จำหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ระบบป้องกันไฟลาม และอื่น ๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ที่ตั้งสาขารามคำแหง : 142 ซอยรามคำแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ
ที่ตั้งสาขาชลบุรี : 59 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000561
โทรศัพท์ : 02 018 1111
โทรสาร : 02 018 1142
เว็บไชต์ : www.cssthai.com
เลขานุการบริษัท : นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข โทร : 02-018-1111 อีเมล์ : secretary@cssthailand.com
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์ โทร : 02-018-1111 ต่อ 5501 อีเมล์ : prapussorn@cssthailand.com
ทุนจดทะเบียน : 588,036,884.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว : 587,869,544.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัทย่อย (1) : บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเป็นหลัก และเป็นตัวแทนในการประสานงานซื้อขายสินค้าต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ที่ตั้งสาขาชลบุรี : 59 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เลขทะเบียนบริษัท : 0125540007891
โทรศัพท์ : 02 018 1111
โทรสาร : 02 018 1142
ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ชื่อบริษัทย่อย (2) : บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งเสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการบำรุงรักษาเครือข่าย ระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 10 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนบริษัท : 0105549083701
โทรศัพท์ : 02-539-6693
โทรสาร : 02-539-6795
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว : 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9386 โทรสาร : 02-009-9476

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี : นายปรีชา อรุณนารา / นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล /นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร: 0-2264-0789-90
ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด เลขที่ 43 ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 086-379-8600
Scroll to Top