ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [2021-05-10]


รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00 17.70
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711.00 4.96
3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756.00 2.56
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,962,003.00 1.87
5 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 21,813,596.00 1.86
6 นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880.00 1.71
7 นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 17,062,240.00 1.45
8 นายสกล สัณหฉวี 17,044,828.00 1.45
9 นายวีระศักดิ์ สกาวรัตนากุล 13,600,000.00 1.16
10  NOMURA PB NOMINEES LTD. 10,485,000.00 0.89
Scroll to Top