ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [2019-08-23]


รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00 17.70
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711.00 4.96
3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756.00 2.56
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,679,374.00 2.10
5 นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 22,362,240.00 1.90
6 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,349,496.00 1.90
7 นายสกล สัณหฉวี 21,236,528.00 1.81
8 นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880.00 1.71
9 นายณัฐภัทร เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
10 นางวารี เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
11 นายมนตรี กังสวิวัฒน์ 9,800,601.00 0.83
12 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 8,983,000.00 0.76
13 นายเมธา เตมีศรีสุข 8,614,514.00 0.73
14 นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน 8,460,331.00 0.72
15 นางอรณี เมฆมณี 7,550,000.00 0.64
16 นายแสงชัย วสุนธรา 6,632,400.00 0.56
17 นายอัศวิน โตศิริพัฒนา 6,010,000.00 0.51
18 นายดิศพงศ์ เตชวัชรา 6,000,000.00 0.51
Scroll to Top