ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [2020-08-31]


รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00 17.70
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711.00 4.96
3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756.00 2.56
4 นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 22,963,240.00 1.95
5 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,349,496.00 1.90
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,293,177.00 1.90
7 นายสกล สัณหฉวี 20,789,828.00 1.77
8  NOMURA PB NOMINEES LTD. 20,352,800.00 1.73
9 นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880.00 1.71
10 นายสุธี ลัคนสุทิน 13,000,000.00 1.11
11 นายมนตรี กังสวิวัฒน์ 10,000,901.00 0.85
12 นายณัฐภัทร เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
13 นางวารี เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
14 นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 9,564,100.00 0.81
15 นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน 8,460,331.00 0.72
16 นายเมธา เตมีศรีสุข 7,600,014.00 0.65
17 นายอัศวิน โตศิริพัฒนา 7,200,000.00 0.61
18 นายแสงชัย วสุนธรา 6,632,400.00 0.56
19 นายดิศพงศ์ เตชวัชรา 6,000,000.00 0.51
Scroll to Top