ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [2021-08-26]


รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00 17.70
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711.00 4.96
3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756.00 2.56
4 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 21,813,596.00 1.86
5 นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880.00 1.71
6 นายสกล สัณหฉวี 17,274,828.00 1.47
7 นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 17,062,240.00 1.45
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,168,914.00 1.38
9 นายวีระศักดิ์ สกาวรัตนากุล 16,000,000.00 1.36
10  NOMURA PB NOMINEES LTD. 12,973,500.00 1.10
Scroll to Top