ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วน

นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินนักลงทุน

ทั้งหมด

■ 26 เมษายน 2566

100

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สถานที่ :

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

เอกสารประกอบ

■ 27 เมษายน 2565

10 : 00

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สถานที่ :

เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เอกสารประกอบ

■ 28 เมษายน 2564

10.00

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สถานที่ :

ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

เอกสารประกอบ

■ 30 มิถุนายน 2563

10.00

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สถานที่ :

ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ชั้น 1 อาคาร 1-3 อิมแพ็คชาเลนเจอร์เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบ

"มุ่งสู่...การเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับ...
การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

เศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมานับว่ายังคงอยู่ในระยะชะลอตัว และยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ...


อ่านเพิ่มเติม

รายงานประจำปี

นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ


ดาวน์โหลดฉบับล่าสุด รายงานประจำปีทั้งหมด

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆ

Scroll to Top