ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 4,694 4,439 4,530
รายได้รวม 4,713 4,462 4,566
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 4,492 4,201 4,338
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 221 261 228
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 170 204 170
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 3,843 3,606 3,442
หนี้สินรวม 2,114 1,889 1,745
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,729 1,717 1,697
สินค้าคงเหลือ 649 662 582
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 0.15 0.17 0.14
เงินปันผลต่อหุ้น 0.16 0.18 0.12
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.47 1.46 1.44
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 14% 15% 14%
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 4% 5% 4%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10% 12% 10%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.51 1.56 1.45
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 1.10 1.03
Scroll to Top