ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 4,439 4,530 3,792
รายได้รวม 4,462 4,566 3,841
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 4,201 4,338 3,720
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 261 228 121
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 204 170 85
ฐานะการเงิน (พันบาท)
สินทรัพย์รวม 3,606 3,442 3,631
หนี้สินรวม 1,889 1,745 1,988
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,717 1,697 1,643
สินค้าคงเหลือ 662 582 629
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 0.17 0.14 0.07
เงินปันผลต่อหุ้น 0.18 0.12 0.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.46 1.44 1.41
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 14% 15% 14%
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 5% 4% 2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12% 10% 5%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.56 1.45 1.37
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.10 1.03 1.21
Scroll to Top