ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 4,530 3,792 3,482
รายได้รวม 4,566 3,841 3,523
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 4,338 3,720 3,442
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 228 121 81
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 170 85 94
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,442 3,631 3,068
หนี้สินรวม 1,745 1,988 1,402
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,697 1,643 1,666
สินค้าคงเหลือ 431 629 372
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 0.14 0.07 0.08
เงินปันผลต่อหุ้น 0.12 0.02 0.03
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.44 1.41 1.42
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตรากำไรขั้นต้น 14% 14% 14%
อัตรากำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 4% 2% 3%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10% 5% 6%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.45 1.37 1.55
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 1.21 0.84
Scroll to Top