คณะผู้บริหาร

work-img

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

work-img

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม

work-img

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์

work-img

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี

work-img

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ

work-img

นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์

กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Scroll to Top