ข้อมูลจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทย่อยกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
CSS 11/08/64 25/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.03 01/01/64-30/06/64
CSS 25/02/64 07/05/64 27/05/64 เงินปันผล 0.03 01/07/63-31/12/63
CSS 14/08/63 28/08/63 11/09/63 เงินปันผล 0.03 01/01/63-31/06/63 และกำไรสะสม
CSS 02/04/63 15/05/63 30/04/63 เงินปันผล 0.01 01/07/62-31/12/62 และกำไรสะสม
CSS 09/08/62 22/08/62 06/09/62 เงินปันผล 0.02 กำไรสะสม
CSS 25/02/62 07/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.06 01/07/61-31/12/61
CSS 09/08/61 22/08/61 06/09/61 เงินปันผล 0.06 01/01/61-30/06/61
CSS 23/02/61 04/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.10 01/07/60-31/12/60
CSS 09/08/60 22/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.08 01/01/60-30/06/60
CSS 23/02/60 25/04/60 18/05/60 เงินปันผล 0.10 01/07/59-31/12/59
CSS 11/08/59 23/08/59 08/09/59 เงินปันผล 0.06 01/01/59-01/06/59
CSS 25/02/59 19/04/59 04/05/59 เงินปันผล 0.10 01/07/58-31/12/58 และกำไรสะสม
CSS 07/08/58 21/08/58 07/09/58 เงินปันผล 0.10 01/01/58-30/06/58
CSS 23/02/58 12/05/58 27/05/58 เงินปันผล 0.0112 01/07/57-31/12/57
CSS 23/02/58 12/05/58 27/05/58 หุ้นปันผล 5:1 01/07/57-31/12/57
CSS 07/08/57 21/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.06 01/01/57-30/06/57
CSS 24/02/57 08/04/57 24/04/57 เงินปันผล 0.08 01/01/56-31/12/56
CSS 14/11/56 26/11/56 09/12/56 เงินปันผล 0.06 -
Scroll to Top