ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563