Set Announcement
ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
12 พ.ย. 2563 การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก  
12 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563  
12 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
12 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  
09 พ.ย. 2563 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
01 ต.ค. 2563 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2564
18 ส.ค. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)
17 ส.ค. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 ส.ค. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก
13 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
17 ก.ค. 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
15 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »