Set Announcement
ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
18 มี.ค. 2564 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท  
24 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
24 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
23 ก.พ. 2564 การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 ก.พ. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
12 พ.ย. 2563 การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก
12 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2563 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
01 ต.ค. 2563 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2564
18 ส.ค. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)
17 ส.ค. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และรับทราบกรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก (ข้อมูลเพิ่มเติม)

Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »