Board of Executive Committee
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุระ คณิตทวีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นางสาวอารี ปรีชานุกูล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการจัดการ

3

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4

นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจบริการและสายงานทรัพยากรบุคคล

5

นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานธุรกิจค้าปลีก

6

นางวาสนา พงศ์แสงลึก

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานบัญชีและการเงิน