The Board of Director
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งหมด จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

ศิริพงษ์ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2

สุระ คณิตทวีกุล

รองประธานกรรมการ

3

อารี ปรีชานุกูล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4

กฤชวัฒน์ วรวานิช

กรรมการ

5

คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6

วรีภรณ์ อุดมคุณธรรม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

7

คัชพล จุลชาต

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน