นโยบาย และประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มี นโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการที่บริษัทจะ ต้องรักษาสัดส่วนทางการเงินและการดำรงสภาพคล่องให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทาง เศรษฐกิจ และสภาวการณ์ทางการเงิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความพร้อมและความอยู่รอดในการแข่งขันการ ส่งออก ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นส่วนรวมอีกด้วย

บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ หากไม่จำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน และต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นชอบด้วย

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
10/08/64 23/08/64 09/09/64 เงินปันผล

0.25

(บาท/หุ้น)

01/01/64-30/6/64
25/02/64 29/04/64 17/05/64 หุ้นปันผล

2:1

(หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)

กำไรสะสม
25/02/64 29/04/64 17/05/64 เงินปันผล

0.55

(บาท/หุ้น)

กำไรสะสม
25/02/63 05/05/63 22/05/63 เงินปันผล

0.20

(บาท/หุ้น)

กำไรสะสม
20/02/62 03/05/62 21/05/62 เงินปันผล

0.25

(บาท/หุ้น)

01/01/61-31/12/61
21/02/61 04/05/61 17/05/61 เงินปันผล

0.25

(บาท/หุ้น)

01/01/60-31/12/60
10/08/60 28/09/60 16/10/60 หุ้นปันผล

2:1

(หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) *

กำไรสะสม
10/08/60 28/09/60 16/10/60 เงินปันผล

0.056

(บาท/หุ้น)

กำไรสะสม
28/02/60 25/04/60 17/05/60 เงินปันผล

0.21

(บาท/หุ้น)

01/01/59-31/12/59
25/02/59 03/05/59 19/05/59 เงินปันผล

0.25

(บาท/หุ้น)

01/01/58-31/12/58
01/03/58 ไม่จ่ายเงินปันผล

0

(บาท/หุ้น)

01/01/57-31/12/57
25/02/57 ไม่จ่ายเงินปันผล

0

(บาท/หุ้น)

01/01/56-31/12/56
22/02/56 ไม่จ่ายเงินปันผล

0

(บาท/หุ้น)

01/01/55-31/12/55
24/02/55 30/04/55 17/05/55 เงินปันผล

0.15

(บาท/หุ้น)

กำไรสะสม
23/03/54 ไม่จ่ายเงินปันผล

0.00

(บาท/หุ้น)

01/01/53-31/12/53

* ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินสดแทนหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท