รายงานประจำปี / แบบ 56-1

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด